Restrukturyzacja firm

RESTRUKTURYZACJA FIRM
- DZIAŁANIA NAPRAWCZE

Firmom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych oferujemy profesjonalną pomoc w odzyskaniu równowagi gospodarczej poprzez przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji naprawczej (program naprawczy).

Na życzenie naszych Klientów zawsze towarzyszymy im w trakcie całego procesu wdrażania programu naprawczego.

Pomoc ta obejmuje między innymi: monitorowanie i nadzór nad realizacją poszczególnych elementów programu naprawczego, aktualizację programu w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych, bezpośrednią współpracę z kadrą kierowniczą przedsiębiorstwa w celu ułatwienia akceptacji i zrozumienia wdrażanych zmian i usprawnień.

Istotą przygotowywanych przez nas programów naprawczych jest zidentyfikowanie i wskazanie działań umożliwiających odzyskanie bieżącej równowagi m.in. poprzez:

  • zmianę zakresu działania i likwidację nieefektywnych ogniw działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa);
  • podniesienie jakości systemu zarządzania oraz usprawnienie wewnętrznej organizacji firmy;
  • restrukturyzację aktywów;
  • obniżenie kosztów działalności, zmianę struktury źródeł finansowania;
  • restrukturyzację zatrudnienia; procesy konsolidacji lub deinwestycji.

Zakres naszych usług jest zawsze w pełni dostosowany do oczekiwań i potrzeb klienta.

Konsulting oddłużeniowy

Świadczymy także usługi konsultingu oddłużeniowego: negocjujemy z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań, przygotowujemy postępowanie naprawcze, a jeśli okoliczności tego wymagają także postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.
W tym ostatnim przypadku gwarantujemy opracowanie realnej koncepcji działań naprawczych (program naprawczy), zawierającego propozycje układowe wraz z ich uzasadnieniem i propozycjami finansowania wykonania układu oraz przygotowanie dokumentacji prawnej, finansowej i ekonomicznej (biznes plan). Nasze usługi obejmować mogą zarówno prowadzenie negocjacji z wierzycielami i kompleksowe przygotowanie programu naprawczego i całości niezbędnej dokumentacji bądź też wykonanie tylko niektórych z tych czynności.

Proces restrukturyzacji

Może obejmować kompleksowo całe przedsiębiorstwo lub też tylko wybrane sfery jego działalności (restrukturyzacja rynkowo-produktowa, restrukturyzacja organizacyjna, majątkowa, finansowa, restrukturyzacja zatrudnienia itd.). Program restrukturyzacji przedsiębiorstwa może być także, na życzenie klienta, wykonywany etapowo, a poszczególne jego elementy mogą mieć formą odrębnych opracowań.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Jest związana często także ze zmianami własnościowymi lub konsolidacją bądź też jego podziałem. W takich przypadkach dodatkowo przygotowujemy szczegółową koncepcję kapitałowo – organizacyjną transformacji, a na życzenie klienta uczestniczymy także w jej wdrażaniu.Spółka nasza ma w tym obszarze unikalne doświadczenie, wypracowane zarówno w trakcie realizacji zleceń dotyczących konsolidacji firm w strukturach holdingowych, jak również typowych fuzji i przejęć oraz procedur prywatyzacyjnych. Doświadczenie to obejmuje także wszystkie procedury przekształceń, podziałów i połączeń spółek w oparciu o przepisy Ksh.

Księgowość na najwyższym poziomie